Reglementen

Terug naar KC Pampus

Algemene Voorwaarden

Algemeen
Om gebruik te kunnen maken van de cursussen bij KC Pampus, dient men eerst lid te worden/ te zijn van de vereniging. Elk lid van de vereniging, is gehouden aan de Algemene Voorwaarden. Deelnemers aan de cursussen onderwerpen zich voorts aan de richtlijnen van KC Pampus en de aanwijzingen van haar instructeurs.

Lidmaatschap
Het volgen van een cursus verplicht tot lidmaatschap van KC Pampus. De duur van het lidmaatschap is een kalenderjaar dat met een jaar wordt verlengd wanneer er geen tijdige opzegging is ontvangen. Nieuwe leden die na 1 juli van een lopend jaar lid worden van KC Pampus zijn aan lidmaatschap 50% van het jaarlidmaatschapsgeld verschuldigd.

Gezinsleden van Leden van KC Pampus kunnen tegen gereduceerd tarief Gezinslid worden van KC Pampus.

De informatie over betaling van de verschuldigde jaarcontributie wordt tijdig in het lopende jaar bekend gemaakt aan de leden. Bestaande leden dienen hun jaarlijkse bijdrage binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te hebben.

Betaling Contributie
Bestaande leden ontvangen half december van een lopend jaar de contributiefactuur voor het komend jaar. Betaaltermijn 14 dagen.

Nieuwe leden ontvangen de contributiefactuur binnen 1 week na inschrijving.  Betaaltermijn 14 dagen. Indien contributie niet is voldaan voor de eerste les van een te volgen cursus is er geen recht op het volgen van deze cursus.

Bij het uitblijven van de betaling van de contributie binnen de betaal termijn ontvang je na 1 week een betaal herinnering.

Bij het uitblijven van betaling contributie na de eerste herinnering ontvang je een tweede herinnering. KC Pampus brengt voor deze tweede herinnering € 7,50 administratiekosten in rekening.

Bij het uitblijven van betaling contributie na de tweede herinnering ontvang je een aanmaning. KC Pampus brengt voor deze aanmaning € 10,- administratiekosten in rekening.

Bij het uitblijven van de betaling contributie na aanmaning draagt KC Pampus de vordering over aan een incasso bureau. Door KC Pampus hiervoor te maken kosten komen voor rekening van het lid.

Het bestuur houdt zich het recht voor, na het uit handen geven van de incasso door toezending van een brief, het lidmaatschap te laten eindigen conform artikel 15 lid 1 sub a van de statuten. De betalingsverplichting van de contributiefactuur blijft bestaan.

Opzeggingen van het lidmaatschap dienen schriftelijk te gebeuren en moeten voor 1 december van een lopend jaar binnen zijn bij de ledenadministratie. Het gebruik van mail wordt beschouwd als schriftelijke opzegging. Zonder tijdige opzegging blijft het lidmaatschap van kracht en blijf je contributie plichtig voor het komende jaar. De opzegging wordt verwerkt voor het daarop volgende jaar.

Betaling cursusgeld
De verschuldigde cursusgelden dienen voor aanvang eerste les  te zijn voldaan. Indien geen betaling voor aanvang is ontvangen, is er geen recht tot het volgen van de cursus. Bij overmaking dient het factuurnummer te worden vermeld.

Bij het uitblijven van de betaling van de cursusgelden voor aanvang van de cursus ontvang je na 1 week een betaal herinnering.

Bij het uitblijven van betaling cursusgelden na de eerste herinnering ontvang je een tweede herinnering. KC Pampus brengt voor deze tweede herinnering € 7,50 administratiekosten in rekening.

Bij het uitblijven van betaling cursusgelden na de tweede herinnering ontvang je een aanmaning. KC Pampus brengt voor deze aanmaning € 10,00 administratiekosten in rekening.

Bij het uitblijven van de betaling cursusgelden na aanmaning draagt KC Pampus de vordering over aan een incasso bureau. Deelname aan de cursus is vanaf dit moment niet meer toegestaan. De betaalverplichting blijft bestaan. Door KC Pampus hiervoor gemaakte kosten komen voor rekening van het lid.

Bij achterstallige cursusgelden cq contributie, neemt KC Pampus een inschrijving voor het nieuwe cursusseizoen niet in behandeling. Je blijft echter wel verantwoordelijk voor de achterstallige betaling(en).

Voorwaarden deelname
Voor deelname aan een cursus dien je lid te zijn van de vereniging. De contributiefactuur dient binnen 14 dagen voldaan te zijn.

Je zorgt ervoor dat jij en de door jouw begeleide hond verzekerd zijn voor Aansprakelijkheid (voorheen WA verzekering)

De cursusgelden dienen voor aanvang eerste les voldaan te zijn. Indien geen betaling voor aanvang is ontvangen, is er geen recht tot het volgen van de cursus.

Voorwaarden voor deelname aan specifieke cursussen, zoals vereiste vaardigheden of diploma, staan vermeld bij de cursusbeschrijving.

In verband met besmettingsgevaar moet de hond naar leeftijd geënt zijn (de zgn. cocktailenting). Het inentingsboekje wordt tijdens iedere eerste les van het seizoen gecontroleerd. Mochten de inentingen niet in orde zijn, is het bestuur gemachtigd de hond toegang tot het terrein te ontzeggen. Dit ter bescherming van andere honden.

Mocht de ingeschreven begeleider van de hond tijdens de trainingen niet zelf alle lessen gevolgd hebben, dan gaan wij ervan uit dat informatie uit voorafgaande lessen is overgedragen. Dit om achterstand in het leerproces te voorkomen en eventueel oponthoud voor andere cursisten.

Als je bij een andere hondenschool/vereniging dan KC Pampus één of meerdere cursussen hebt gevolgd of diploma’s hebt behaald, kan het zijn dat wij jou en je hond uitnodigen voor een korte test om te bepalen bij welke cursus jullie het beste kunt instromen. Ook is het mogelijk dat dit in de eerste les van het cursusseizoen wordt bepaald.

Aangezien wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat. Een goed resultaat is ook afhankelijk van eigen inzet en dit niet alleen ten tijde van de cursus.

De minimum leeftijd van een cursist is 15 jaar. Het is mogelijk om jongere cursisten toe te laten echter wordt er dan naar de individuele combinatie en cursus gekeken. Verzoeken voor uitzonderingen moeten worden ingediend bij het bestuur. Ouders/voogden zijn en blijven altijd eindverantwoordelijk voor een minderjarige. Deze verantwoording kan nimmer worden overgedragen aan het bestuur en/of instructeurs.

Inschrijving
Inschrijving voor een cursus vindt plaats via de website www.kcpampus.nl. Met het verzenden van het inschrijfformulier moet je aangeven dat je onze algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement hebt gelezen en daarmee akkoord gaat. Het niet lezen van bovenstaande ontslaat je niet van de genoemde verplichtingen.

Inschrijving is alleen mogelijk per hond, per cursus. Het inschrijfformulier dient zo volledig als mogelijk te worden ingevuld. Indien de hond(en) van een lid wordt begeleid door een ander, dient dit op het inschrijfformulier aangegeven te worden. Is deze begeleider geen lid van de vereniging, dan wordt automatisch een (gezins) lidmaatschap toegekend.

Overleg betreffende deelname aan cursussen kan met de cursusadministratie via administratie@kcpampus.nl

Ruim voor aanvang van de cursus ontvang je informatie over de dag en het tijdstip en bij welke instructeur je bent ingedeeld. Mocht je geen bericht ontvangen, neem dan contact op met de cursusadministratie. Kijk op de website onder Cursussen – Toewijzingen wanneer je deze informatie kunt verwachten.

In het geval dat een cursus om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, kan KC Pampus nimmer aansprakelijk worden gesteld voor aangegane kosten en verplichtingen van welke aard dan ook.

Plaatsing en wachtlijst
De inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Indien de cursus vol zit of niet doorgaat krijg je daarvan bericht. KC Pampus doet haar best om iedereen die zich inschrijft te plaatsen. Wanneer er toch geen plaats is of de cursus niet doorgaat, kun je op een wachtlijst geplaatst worden. Als er alternatieve plaatsingsmogelijkheden zijn, dan nemen wij contact met je op.

Annuleren of stoppen met uw cursus
Overleg omtrent annulering gebeurt met de cursusadministratie.

Bij annulering na aanvang of tijdens de cursus is geen restitutie van cursusgeld meer mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur. Enige toezegging door instructeurs of ander medewerkers van KC Pampus heeft geen formele waarde.

Vakanties, feestdagen, uitvallen van lessen
KC Pampus houdt zich aan de basisschoolvakanties en nationale feestdagen zoals die door het ministerie zijn vastgesteld. In de vakanties en op feestdagen gaan de lessen in het algemeen niet door. In overleg met uw instructeur kan in vakanties wel worden door getraind.

Incidenteel kan het voorkomen dat een les uitvalt door uiterst slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden. KC Pampus beroept zich dan op overmacht. KC Pampus zal echter alles binnen haar vermogen doen om tenminste één door slecht weer vervallen les in te halen. Restitutie van cursus gelden vindt niet plaats. Inhaallessen worden in overleg met de instructeur vastgesteld.

Huisregels

Iedere vereniging heeft huisregels. Deze zijn niet voor niets maar zijn bedoeld om alles zo veilig en soepel mogelijk te laten verlopen. Uiteraard is het teveel om alles op te noemen maar wij zullen het zeer waarderen als u van onderstaande goede notie neemt:

Voor aanvang van de lessen:

 • Het gebruik van corrigerende halsbanden of tuigen is niet toegestaan.
 • Kom op tijd op de les, probeer minimaal 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn.
 • Zorg dat uw hond voldoende is uitgelaten.
 • Bij “ongelukjes” op het veld, kantine en parkeerplaats wordt er van je verwacht dat dit opgeruimd wordt. (s.v.p. niet in de struiken gooien maar in de afvalbakken)
 • Om mogelijke conflicten te voorkomen worden de honden op en om de terreinen van KC Pampus, vastgehouden door een volwassen persoon.
 • Neem altijd een speeltje/beloning voor de hond mee naar de les.
 • Indien je niet kunt trainen, meld je dan af bij jouw instructeur (niet in de kantine). Je blijft dan ook op de hoogte van mogelijke wijzigingen.
 • Wanneer je driemaal niet op de les verschijnt zonder afmelding, wordt je de verdere toegang tot de cursus geweigerd. De contactgegevens van je instructeur zijn vermeld in de aan jouw verzonden cursusinformatie. Bewaar deze gegevens goed.
 • Zonder toestemming geen gebruik maken van materiaal.

Tijdens de lessen:

 • Kinderen mogen met een hond trainen mits het bestuur hiervan op de hoogte wordt gesteld en hiermee akkoord gaat.
 • Wij vragen je om uw mobiele telefoon tijdens de les uit te schakelen. Indien toch noodzakelijk, geef het dan even door aan de instructeur.
 • Er mag op de velden niet gerookt worden.
 • Consumpties zijn op de velden niet toegestaan.
 • Loopse teven worden niet in de les toegelaten.
 • Ruw gedrag tegenover honden wordt niet geaccepteerd.
 • Op het trainingsveld zijn de honden altijd aangelijnd, tenzij je instructeur anders bepaald.

Overige:

 • In principe gaat de training altijd door, bij extreme omstandigheden (hevige regen / onweer / sneeuwval) kunnen de trainingen worden afgelast. Onze website informeert u indien de lessen zijn afgelast.
 • Bij slecht weer is (zijn) de hond(en) of in de auto of in de kantine.
 • Alle honden mogen in de kantine mits ze zijn aangelijnd. Waterbakken zijn aanwezig.
 • Voortdurend blaffende en zich misdragende honden worden uit de kantine verwijderd.
 • Er wordt van de eigenaren verwacht dat zij hun hond bij zich houden in de kantine (dus niet aan de bar vast maken en zelf elders gaan zitten).
 • Serviesgoed mag niet naar buiten worden genomen (glasscherven op het terras/terrein)
 • Consumpties dienen direct te worden afgerekend middels een barkaart, contant of per pin.
 • Kinderen zijn van harte welkom maar wij gaan ervan uit dat je zelf op hen let. Het gebruikte speelgoed in de kantine svp opruimen.
 • Wanneer er honden aan de paal staan, laat deze dan aub met rust. Vertel dit ook aan je kinderen.
 • Het is niet toegestaan dat de honden op het terrein gaan graven.
 • Restitutie van cursus- en/of lidmaatschapsgelden is niet gebruikelijk.
 • Voor ieder nieuw lesseizoen dien je je in te schrijven via de website www.kcpampus.nl

 

Versie 1.4

Huishoudelijk reglement

Klik hier om het huishoudelijk reglement te openen (opent in nieuw scherm in Adobe).

Statuten

Klik hier om de statuten te openen (opent in nieuw scherm in Adobe).

Disclaimer

Disclaimer
Iedere gebruiker die toegang heeft tot de website van KC Pampus en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande.

KC Pampus besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op haar website zijn geplaatst.

Desalniettemin is het mogelijk dat er zowel in de website van KC Pampus als de aan deze website gelieerde sites onjuistheden en onvolkomenheden voor komen.

KC Pampus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens. KC Pampus aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomen uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voortkomen uit technische gebreken.

Het downloaden van gegevens geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Copyright
Tenzij anders vermeld is de informatie op deze website eigendom van KC Pampus. Teksten, lay-out, afbeeldingen scripts, artikelen en andere items op deze website vallen onder het auteursrecht.

Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigen van het geheel of een gedeelte van deze site, inclusief het gebruik van gedeeltes van deze website in andere websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door KC Pampus. Een verzoek daartoe kun je richten aan info@kcpampus.nl

Wij hebben bij het gebruik van foto’s en ander materiaal zoveel mogelijk getracht de rechthebbende te achterhalen en het materiaal met diens toestemming te gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan u kunt aantonen rechthebbende te zijn, en als rechthebbende niet wenst dat dit gebruikt wordt op onze website neem dan contact met ons op via info@kcpampus.nl

 

 

Delen via:
Share this page via Facebook Share this page via Twitter

Comments are closed.

Terug naar KC Pampus